سنگ قبر و سنگ شیر

سنگ قبر سه پله همراه کتیبه یک تیکه کار دست طراحی عالی طول 210 عرض 110
ارتفاع از زمین تا روی سنگ 50سانت