سوپاپ های چدنی کشاورزی

شرکت دشت سبز شمال تولید کننده سوپاپ های چدنی کشاورزی از سایز ۲ اینچ تا ۶ اینچ سنگین وزن