location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مهد قران شهرک غرب

ورزش صبحگاهی در مهد و پیش دبستان قرآنی یاس جهت شادمانی بیشتر در فضای یادگیری می شود.
ترم تابستانی در مهد کودک وپیش دبستان قرآنی یاس برنامه ی کلاسی دارد که با ورزش صبحگاهی آغاز میشود.