مش 80 درصد با فویل

اینم یک قبل و بعد دیگه مش ۸۰ درصد با فویل با فاصله از ریشه بدون کوچکترین آسیب برای مشتری عزیزمون با بهترین مواد در سالن زیبایی جانان در انزلی