باز کردن اسپیلت انواع برندها

انواع اسپیلت باز میشود وگاز دستگاه جمع میشود