نبشی در ابعاد مختلف دروزن سبک وسنگین

نبشی ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ در وزن سبک و سنگین
نبشی‌ها ممکن است به عنوان بخشی از طراحی داخلی و خارجی ساختمان‌ها بسیار مهم باشند و به عنوان نمایی از شخصیت و سبک معماری ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرند.