سنگ بازالت

سنگ بازالت محکم ومقاوم دربرابرسرماگرماوباران وافتاب