فیگور انیمه شیطان کش

شخصیت نزوکو از انیمه شیطان کش سایز بزرگ اورجینال