میاندوز w4 01

میاندوز دینام سرخود، 70در صد مصرف کاهش مصرف برق، قابلیت انتخاب سوزن دارد.
شناسه کالا: 1470310014220525112869