گلدان استوانه 4 تایی هفت رنگ

داخل کارتن 2 سری
ارتفاع اولی 23 و دهنه 24
ارتفاع دومی 18 و دهنه 20
ارتفاع سومی 16 و دهنه 17
ارتفاع سومی 14 و دهنه 15
موجود در تولید و پخش گلدان بی نظیر در همدان.