ساخت و نقاشی اتاق های بنز،خاور، کف تریلی و همه ماشین های سنگین

ساخت و نقاشی اتاق های بنز و خاور، کف تریلی و انواع ماشین های سنگین در همدان