تزریق ژل لب

با افزایش سن حجم لب کم شده ،ارتفاع لب کاهش یافته و بر جستگی آن در صورت کاهش می یابد. تزریق ژل لب در یزد ، با بهترین مواد تزریق ژل لب می تواند برای رفع این تغییرات و زیبایی صورت بسیار مفید باشد.