تامين كننده سنگ لاشه و تامين كننده سنگ مالون

تامين كننده سنگ لاشه و تامين كننده سنگ مالون از محل استخراج تا محل كارتان تحويل داده ميشود