location-mark شهر خود را انتخاب کنید

بهترین مهدکودک قرآنی در تهران

مهد وپیش دبستان عالی دارای موارد زیر است
1-داشتن مجوز معتبر
2-مهدکودک باید فضای کافی داشته باشد
3-برنامه های کمک آموزشی هدفمند و نباید سنگین باشد
4-داشتن فضای داخلی شاد و مناسب
5-بهداشت مناسب و کافی داشته باشد
6-یک مهد کودک باید سایت اختصاصی داشته باشد که تمامی موارد در آن ثبت شود
7- و داشتن مشاوران عالی کودک
که تمام موارد بالا را مهد و پیش دبستان قرآنی در تهران داراست.
لینک زیر هم سایت اختصاصی ماست


مهدوپیش دبستان عالی چه مواردی دارد