اجرای رمپ با سنگ ورقه ای

اجرای رمپ با سنگ ورقه ای از سنگ مالونی
محوطه های مختلف! برای بازسازی ساخت ساز از سنگ های متفاوت با رنگ بندی شده از معدن های مختلف