تنوع رنگ با صفحات کورین

کورین دارای طرح های بسیار متنوعی است. این طرح ها شامل رنگ های ساده تا طرح ها و رنگ هایی شبیه به سنگ های طبیعی است. این را هم باید دانست که بسیاری کورین را بخاطر شباهت نمونه های اولیه به سنگ طبیعی با نام سنگ مصنوعی می شناسند.