اجرای درب و پنجره دوجداره upvc

در طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی بهتر است به موارد زیر توجه گردد:

حتی المقدور از فریم های آهنی (فریم انتظار) استفاده شود. یکی از مزیت های فریم آهنی این است که دهانه بسیار دقیقی برای نصب پنجره upvc ایجاد می نماید که این امر باعث کیپ بودن پنجره نسبت به فریم آهن می باشد، در ساخت فریم های آهن بهتر است از پروفیل های ۶۰۳۰ و یا ۵۰۳۰ استفاده گردد، گوشه های فریم های آهن با قید مناسب بسته شده و در فریم های ارتفاع و عرض بالای ۲۵۰۰ حتما از ستون موقت استفاده گردد تا در زمان کار گذاشتن فریم ها در صورت هرگونه فشار و یا در زمان بارگیری و تخلیه فریم ها هیچ گونه آسیبی نبیند.