سرند ویبراتوری

سرند ویبراتوری:
۱) در دو نوع روغنی و گریسی ساخته میشود.
۲) حرکت ارتعاشی منظم درتمام سطوح توریها ایجاد شده و این ارتعاش به شاسی و پایه ها منتقل نمی گردد.
۳)تعویض توری ها در این سیستم بسادگی امکان پذیر می باشد.