تعمیر و نگهداری سردخانه

سردخانه جهت بازدهی بهتر و مصرف برق کمتر و جلوگیری از خرابی نیاز به سرویس سالانه دارد