ویزیت پزشک در منزل در بابل

ویزیت بیمار در منزل ،تزریقات و خدمات پرستاری ،گذاشتن لوله معده.مایعنه مامائی،سوند اژمثانه،وصل سرم.وغییرر. در مرکز خدمات پرستاری آوای سلامت در مازندارن