قبول پیمانکاری تاسیسات ساختمانی و تجاری

طراحی و اجرای سپتیک،تصفیه خانه، کلیه پروژه های خود را به تیم متخصص مجموعه بنیان سازه بسپارید. طراحی و اجرای سپتیک کلیه پروژه های اجرا شده مسکونی، تجاری، ...
گروه فنی مهندسی تاسیساتی مرکزی