کیمیا بذر امین تبریز

تولید و عرضه انواع بذرهای کشاورزی،علوفه،دارویی،سبزیجات و صیفی جات اصلاح شده در محصولات کشاورزی اصلاح شده کیمیا بذر تبریز