قیمت و خرید اندیکاتور pcd بخار

اندیکاتور pcd بخار
این اندیکاتورها به همراه لوله 1.5 متری (یک طرف مسدود) جهت کنترل عملکرد صحیح دستگاه هایاستریلایزر بخار در هر سیکل طراحی شده اند. استفاده از این شاخص ها روش مقرون به صرفه جهت شناسایی خرابی های احتمالی استریلایزر اعم از نشت، شرایط نامناسب بخار، گازهای فرار، و چالش های مربوط به دما و زمان که قابل شناسایی توسط سایر شاخص ها نمی باشد؛ نیز است. شایان ذکر است
دستگاه های پی سی دی و شاخص های آنها قادر به تشخیص این خرابی ها سریع تر و بهتر از هر گونه شاخص بیولوژیکی و شیمیایی نیز می باشند. ویژگی های کلیدی منطبق با استاندارد ایزو ISO 11140-1:2014 Type 2 تغییر رنگ از زرد به قهوه ای تیره
قابلیت آرشیو در مستندات مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده عاری از مواد سمی می باشد.
ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از زرد بــه قهــوه ای تیــره تغییــر رنــگ کامــل
میدهــد.
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 78 میلی متر X عرض 6 میلی متر
تغییر رنگ
زرد به قهوه ای تیره
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند.
همچنیـن شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل
جعبـه نگهـداری نماییـد.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده
است.
تعداد در بسته
250 عدد در هر بسته
کلاس استاندارد
ISO 11140-1:2014 Type 2
کد کالا
ATP-102