پروژه استخر

پروژه تامین و نگهداری استخر
لوکیشن کردان
*استفاده از سیلیس میکروپول برای فیلتر و شفافیت آب
*استفاده از دیگ ۷ پره سوپر ۴۰۰
*ایجاد سیستم سیرکوله جداگانه