بوته بادام زمینی در آستانه اشرفیه

بوته بادام زمینی در آستانه اشرفیه ﺑــﺎدام زﻣﻴﻨــﻲ بوﺗــﻪ اي، ﻛﻮﺗــﺎه و ﻳﻜﺴــﺎﻟﻪ از ﺧــﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮدﻳــﺎن است اگر در نواحی بدون یخبندان کاشته شود می‌تواند چندساله باشد. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮ و ﻧﻴﻤـﻪﮔﺮﻣﺴـﻴﺮ اﺳـﺖ. ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻮه دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﻢ میﺷـﻮد و داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻮان را در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻴﺎه ﺑﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ می‌گویند. ارﻗﺎم ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل دﻧﻴﺎ پراکنده شده‌اند.