طراحی و ساخت تخصصی گلخانه اسپانیایی

سازه طرح اسپانیایی پایه قوطی ۸ ×۸ کمان لوله ۵ وتر لوله ۳ دبیلو لوله ۲نیم ارتفاع۵ متر به بالا.