فروش سنگ لاشه با قيمت توليد كننده

فروش سنگ لاشه مالون ورقه اي تخته سنگ هاي طبيعي صخره اي قلواه اي طبيعي بدون واسطه می باشد.