شکلات خوری پایه دار

چوب اوجاوملچ
قطر کار18وارتفاع کار30سانتِ
پوشش کامل با روغن گیاهی