باز کردن جای سیت در رشت

باز کردن جای سیت و لبه زدن سیت به صورت استاندارد در رشت نشست سیت های پاترول باز کردن جای سیت و لبه زدن سیت به صورت استاندارد