فروش درختان شاه بلوط هندی

فروش درختان شاه بلوط هندی با ارتفاع ۵ متر به تعداد در مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران می باشد.