انواع صنوبر و قلمه کبوده

در ایران، انواع متعددی از درختان صنوبر وجود دارند. نام علمی این گیاه به Populus اشاره دارد. این گونه از درختان از تیره درختان بید به شکل درختان و درختچه‌ها رشد می‌کنند.درختان صنوبر برگ‌های پهنی دارند که بیشتر آنها دم‌برگ‌های بلندی دارند و دو پهلوی برگ‌ها بهم متصل هستند.


صنوبر کبود یکی از متانترین گونه‌های درخت صنوبر است و معمولاً طول عمر بلندی دارد. این گونه به عنوان یکی از درختان صنوبر معروف به خاطر برگ‌های سبز و زیبایش شناخته می‌شود. اغلب می‌توان این درخت را در مناطق خشک و نیمه خشک، اطراف رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری یافت. همچنین، صنوبر کبود در مناطق سردسیری نیز می‌تواند رشد کند.