نهال گردو چندلر(

رقم چندلر رقم بسیار پربار ودیرگل با مقاومت بسیار زیاد ب بیماری انتراکنوز از سال اول کشت شروع ب باردهی میکند واز سال چهارم اقتصادی میشود وبهترین گردافشان ان رقم (ایوارتور )وسیسکو هستنودر نبود این دورقم میتوان از رقم فرانکت فرنت ویا روند استفاده کرد این رقم گردو متوسط ب درشت با مغز۱۰۰در۱۰۰ بسیار روشن ب سفید میباشد ومیوه تولید ان یکدست میباشد کدر اوج باردهی بارسیدگی وابیاری وهرس خوب تا ۱۰تن در هکتار قابل برداشت میباشد
نهالستان اسدلو تولید کننده بزرگ گردو پیوندی در ایران وداری باغ مادری ارقام بروز خارجی

قیمت قبل: 250,000