تراش دیسک چرخ هیوندا

تراش دیسک چرخ هیوندا که به علت داشتن لبه وتاب دیسک چرخ تراش داده ایم وایراد صد درصد برطرف شده!