اجرای صفرتاصد کابل کشی و سینی کشی

اجرای صفرتاصد کابل کشی و سینی کشی و روشنایی و اعلام حریق وایفون و تلفن ساختمان و موتورخانه