حضور مدیریت گلخانه مینل درنمایشگاه IFTFهلند

حضور مدیریت گلخانه مینل درنمایشگاه IFTFهلند
بمدیریت :مدیریت:هاشم ضمیری زراعتی

تولید، پرورش و پخش عمده انواع گل رز شاخه بریده و ارسال به سراسر کشور