4پایه چوبی گل

ارتفاع 70.60.50.40.30.25
4 پایه ‌6 تای
ضد آب و اصلی
رنگ سفید
موجود در تولید و پخش گلدان بی نظیر در همدان.