نماد گل رز قرمز

رز قرمز
رز قرمز ،ابزار بی چون و چرای عشق است .
رز قرمز احساس واقعی عشق و علاقه اشتیاق شدید را نشان می‌دهد و در بیان احترام ،تحسین ووفاداریی کاربرد دارد .
رز قرمز تیره برای بیان تاسف و اندوه عمیق قلبیست .