سنگ قبر سفید هرات

سنگ هرات مرغوب ترین سنگ مزار سفید با پک ساده ولی طراحی زیبا با ارتفاع ۳۰cm فاصله از کف زمین برای تمیز ماندن سنگ از خاک و آسیب