شارژ گاز اسپلیت بادستگاه در محل

شارژ گاز اسپلیت با دستگاه اتوماتیک در محل نصب انجام میشود