نهال گیلاس رقم لاپنیزنهالستان جواد اسدلو در اذربایجان غربی عرضه کننده: نهال گیلاس رقم لاپنیز
گیلاس پایه رویشی گزیلا ۶رقم لاپنیز خود گردافشان وبسیار پربار ودرشت بصورت قلبی شکل وسیاه میباشد .

خرید نهال گیلاس رقم لاپنیز در خوی اذربایجان غربی خوی