ورق ۲میل فولاد مبارکه

ورق ۲میل فولاد مبارکه مخصوص درزانقطاع باخمکاری وبرشکاری