فروش سنگ لاشه بدون واسطه

فروش سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي صخره اي قلواه اي
مستقيم از محل استخراج كننده تامين مي شود سنگ لاشه داراي رنگهاي متنوع ميباشد