جابه جای اسپلیت ال جی

دستگاه باز سرویس اگر لازم باشد و در جای دیگر نصب میشود.