تعمیر یخچال تک درب قدیمی

۲۰ درصد کارهای آن در محل انجام میشود اکثر کار آن در کارگاه انجام میشود.