مانومتر اكسيژن دو گيج

تمامي قطعات برنجي ميباشد-گيج استاندارد