سنگ قبر شیر سنگی شیر مردان لر

سنگ قبر شیر سنگی شیر سنگ آرامگاه بزرگان بختیاری و شیر مردان لر تبار شیر زاگرس شیر سنگی