سنبل خطایی

سنبل خطایی در تاریخ به عنوان یک منبع تولیدی برای مواد فعال ترکیباتی مانند الکلوئید‌ها (مانند ارگوتامین) که در برخی از داروها به کار می‌روند، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اما به دلیل خطرات سمیت آن، استفاده از آن به‌طور معمول محدود و با دقت انجام می‌شود.برای خرید سنبل خطایی کلیک کنید.