مکرومه مات کرم شیری سه تا ۴ سوزنه

مکرومه های مات در ضخامتهای سه،چهار، چهارونیم سوزنه توسط تولیدی پویا نخ تولید می شود.