حضور مدیر عامل شرکت بعنوان کارافرین نمونه

حضور مدیر عامل شرکت بعنوان کارافرین نمونه در برنامه زنده تلویزیونی