زانو مغزی ۱/۲ *۲۰

لوله‌های زانو مغزی به عنوان جزء از سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شوند و شکل آنها شبیه به یک زانوی انسان است. این لوله‌ها به دلیل شیب یا تغییر جهت در مسیر لوله‌کشی استفاده می‌شوند و در این نقاط، زاویه‌های مختلفی دارند.